آنچه در این کنگره البته با همراهی شما به دنبال پاسخی برای آنها هستیم؟

جایگاه و اهمیت نظام پولی و مالی در اقتصاد و توسعه کشور و همچنین نقش موثر آن در اقتصاد جهان و ارتقای تجارت بین المللی  موجب گردیده تا زیر نظام های فوق، اعتلای دانش و آموزش ابزارهای نوین و سرمایه گذاری بر