گستره آموزش در نظام های پولی و مالی

گسترش امر آموزش بین ملت ها و واگذاری وظایف اصلی آن به دولت ها موجب شد که بعد مالی و اقتصادی آموزش در برنامه ریزی لحاظ شود و آموزش تبدیل به فرایندی گران و با ابعاد گسترده اقتصادی شود. از طرفی دیگر  اقتصاددانان

تحلیل داده ها و تاثیر آن بر نظام پولی و مالی

با ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و آغاز استفاده از داده ها و اطلاعات به عنوان سرمایه های اصلی در حرکت علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، سازمان ها و شرکت های مختلف و توسعه مشارکت افراد در جهان اینترنت و

Global bank Trainig

   training programmes in banks and financial institutes are designed to provide employees with the support and training they need  in their activites. behaviors and skills Information skills Technical skills Sales skills Core skills

آنچه در این کنگره البته با همراهی شما به دنبال پاسخی برای آنها هستیم؟

جایگاه و اهمیت نظام پولی و مالی در اقتصاد و توسعه کشور و همچنین نقش موثر آن در اقتصاد جهان و ارتقای تجارت بین المللی  موجب گردیده تا زیر نظام های فوق، اعتلای دانش و آموزش ابزارهای نوین و سرمایه گذاری بر