گستره آموزش در نظام های پولی و مالی

گسترش امر آموزش بین ملت ها و واگذاری وظایف اصلی آن به دولت ها موجب شد که بعد مالی و اقتصادی آموزش در برنامه ریزی لحاظ شود و آموزش تبدیل به فرایندی گران و با ابعاد گسترده اقتصادی شود. از طرفی دیگر  اقتصاددانان

تحلیل داده ها و تاثیر آن بر نظام پولی و مالی

با ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و آغاز استفاده از داده ها و اطلاعات به عنوان سرمایه های اصلی در حرکت علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، سازمان ها و شرکت های مختلف و توسعه مشارکت افراد در جهان اینترنت و

آنچه در این کنگره البته با همراهی شما به دنبال پاسخی برای آنها هستیم؟

جایگاه و اهمیت نظام پولی و مالی در اقتصاد و توسعه کشور و همچنین نقش موثر آن در اقتصاد جهان و ارتقای تجارت بین المللی  موجب گردیده تا زیر نظام های فوق، اعتلای دانش و آموزش ابزارهای نوین و سرمایه گذاری بر